Кодекс понашања

ЈП „УРБАНИЗАМ“

ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ

НОВИ САД, Бул. цара Лазара 3/III

Број:

Дана:              

 

            На основу члана 33. став 1. тачка 22. Статута ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, Надзорни одбор ЈП „Урбанизам“ на _____ седници одржаној _____ 2013. године донео је

 

 

О Д Л У К У

 

О КОДЕКСУ ПОНАШАЊА У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „УРБАНИЗАМ“

 

Члан 1.

Доноси се Кодекс понашања у Јавном предузећу „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад који је саставни део ове одлуке.

 

                                                                         Члан 2.

            Кодекс понашања прописује директор ЈП „Урбанизам“ као скуп правила понашања којих се морају придржавати запослени у Jавнoм предузећу, ако другим прописима није другачије одређено.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Јавног предузећа.

  

 

ПРЕДСЕДНИК

     НАДЗОРНОГ ОДБОРА

 

Проф. др Милорад Бејатовић

 

 На основу одлуке Надзорног одбора директор доноси

 

 

КОДЕКС ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „УРБАНИЗАМ“

 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

ПРЕДМЕТ КОДЕКСА

Члан 1.

Овим Кодексом понашања (у даљем тексту: Кодекс) запослених у Јавном предузећу „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад (у даљем тексту: Јавно предузеће) утврђују се општа правила понашања запослених при обављању послова, понашање у току и ван радног времена, понашање према корисницима услуга Јавног предузећа, колегама, руководиоцима, као и према другим запосленима, ако другим прописом није другачије одређено.

 

ЦИЉ КОДЕКСА

                                                                                                 Члан 2.

            Циљ Кодекса јесте ближе утврђивање правила понашања на која се обавезују запослени у складу с правним актима Јавног предузећа и етичким принципима, као и упознавање корисника услуга Јавног предузећа са овим правилима.

  

II ОПШТИ ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА КОДЕКСА

 

ЗАКОНИТОСТ У РАДУ

Члан 3.

            Запослени Јавног предузећа обавља своје послове и дужност у складу са Законом и другим прописима и општим актима у оквиру правила струке и одредаба овог Кодекса.

 

ЈАВНОСТ РАДА

Члан 4.

            Информације о раду Јавног предузећа средствима јавног информисања овлашћен је да даје директор Јавног предузећа или лице које директор овласти.

            Давање информација средствима јавног информисања и обавештавање јавности могуће је у складу са Законом којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја и заштити података о личности.

 

ОДГОВОРНОСТ, НЕПРИСТРАСНОСТ И ПОЛИТИЧКА НЕУТРАЛНОСТ

 

Члан 5.

            Запослени су дужни да одговорно, професионално, благовремено, непристрасно и политички неутрално извршавају своје радне обавезе.

            Запослени не сме носити и истицати обележја политичких странака нити њихов пропагандни материјал у службеним просторијама Јавног предузећа.

 

ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Члан 6.

            Забрањено је повлашћивање или ускраћивање запослених у њиховим правима или обавезама посебно због расне, верске, полне, националне, политичке припадности или због неког другог личног својства запослених.

 

ЗАБРАНА ЗЛОСТАВЉАЊА

Члан 7.

            Забрањен је било који вид злостављања на раду и у вези са радом укључујући и случајеве сексуалног узнемиравања, као и злоупотреба права на заштиту од злостављања у складу са Законом.

 

СПРЕЧАВАЊЕ СУКОБА ИНТЕРЕСА

Члан 8.

            При обављању послова запослени је дужан да води рачуна о интересу Јавног предузећа и не сме да делује на начин који га доводи у положај обавезе враћања услуга другом правном или физичком лицу, кориснику услуга Јавног предузећа.

            Запослени је дужан да води рачуна о стварном или могућем сукобу интереса и предузме законом предвиђене мере ради избегавања сукоба интереса, тако да не дозволи да његов приватни интерес дође у сукоб са интересом Јавног предузећа.

 

ЗАШТИТА ПРИВАТНОСТИ

Члан 9.

            У циљу заштите приватности, запослени не сме да износи личне податке из евиденције која се води о другом запосленом, осим у случајевима предвиђеним законом.

 

ЗАБРАНА ПРИМАЊА ПОКЛОНА

Члан 10.

            Запослени не смеју да траже нити да приме односно да омогуће другом лицу да у њихово име и за њихову корист прими поклон (новац, ствар, право или услугу без одговарајуће надокнаде или сваку другу корист) од лица – корисника услуга Јавног предузећа, а што може утицати на остваривање права корисника услуга или се може сматрати накнадом за рад.

            Запослени којима је понуђен поклон из става 1. овог члана дужни су да га одбију и врате те да о томе обавесте непосредног руководиоца.

            Запослени, изузетно, могу да приме пригодан и протоколаран поклон ако је исти предвиђен одговарајућим актом поклонодавца у складу са Законом.

 

ДУЖНОСТ ОБАВЕШТАВАЊА О СУМЊИ ПОСТОЈАЊА КОРУПЦИЈЕ

Члан 11.

            Запослени су дужни да писмено обавесте непосредног руководиоца уколико сазнају да је у раду другог запосленог извршена радња која се може сматрати корупцијом.

            У случају из става 1. овог члана запослени и руководилац уживају заштиту у складу са Законом.

 

ЗАБРАНА ЗЛОУПОТРЕБЕ ОВЛАШЋЕЊА

Члан 12.

            Запосленима односно руководиоцима на која су пренета овлашћења директора у складу са Статутом у Јавном предузећу забрањено је да злоупотребљавају овлашћења у поступању према корисницима услуга Јавног предузећа ради задовољавања личних интереса или интереса с њима повезаних лица, у складу са Законом.

 

III ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

 

ПОШТОВАЊЕ РАДНОГ ВРЕМЕНА

Члан 13.

            Запослени су дужни да поштују прописано радно време.

            Запослени су дужни да користе евиденциону тач меморију у складу са Одлуком о радном времену.

 

УПОТРЕБА ПОВЕРЕНЕ ИМОВИНЕ

Члан 14.

            Запослени треба да с дужном пажњом користе имовину и средства која су им поверена ради обављања послова, наменски и економично и не смеју их користити ради остваривања личног интереса или обављања других противправних активности.

            Запослени су дужни да поверену имовину чувају од оштећења, уништења или злоупотребе.

 

ЧУВАЊЕ СЛУЖБЕНЕ –ПОСЛОВНЕ ТАЈНЕ

Члан 15.

            Запослени су дужни да чувају пословну тајну. Половна тајна је све оно што није доступно јавности и што директор није саопштио јавности.

 

ЛИЧНИ ИЗГЛЕД

Члан 16.

            Запослени су дужни да својом појавом, начином облачења и личном хигијеном доприносе угледу Јавног предузећа те да на тај начин изразе поштовање према другим запосленима и корисницима услуга Јавног предузећа.

            Запослени треба да буду прикладно одевени, избегавајући непристојну и провокативну одећу у току радног времена.

 

ЗАБРАНА КОРИШЋЕЊА АЛКОХОЛА И ДРУГИХ ОПОЈНИХ СРЕДСТАВА

Члан 17.

            Запослени у току радног времена не смеју да конзумирају алкохолна пића и узимају друга опојна средства чије коришћење онемогућава квалитетно обављање посла и нарушава углед Јавног предузећа и крши радну дисциплину.

            На захтев директора Јавног предузећа запослени су дужни да се у току радног времена подвргну алко-тесту.

            Директор Јавног предузећа може упутити запосленог на ванредни здравствени преглед.

 

МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ЗАПОСЛЕНИХ И РУКОВОДИЛАЦА

Члан 18.

            Међусобни односи запослених и руководилаца у Јавном предузећу заснивају се на узајамном поштовању, поверењу, сарадњи, пристојности и толеранцији.

            Запослени и руководиоци у Јавном предузећу дужни су да у контакту са сарадницима воде рачуна да својим поступцима и понашањем не вређају њихово људско достојанство или да их дискриминишу по било којем основу.

 

ДУЖНОСТ ОБАВЕШТАВАЊА РУКОВОДИОЦА

Члан 19.

            Запослени су дужни да обавесте руководиоца ако им је наложено да обаве неку радњу која је у супротности са Законом или другим прописом, која није морална односно која је на било који други начин у супротности са правилима овог Кодекса.

 

ОДНОС ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕМА КОРИСНИЦИМА УСЛУГА

Члан 20.

            Запослени су дужни да поступају једнако према свим грађанима – корисницима услуга Јавног предузећа без повлашћивања или ускраћивања у њиховим правима или обавезама, и да свима обезбеде једнаку правну заштиту у остваривању њихових права и интереса.

            Запослени су дужни да поступају с посебном пажњом према особама са инвалидитетом.

            Запослени су дужни да у телефонском контакту правилно представе Јавно предузеће и себе наводећи пун назив Јавног предузећа и своје лично име.

 

 

IV ЈАВНОСТ КОДЕКСА И ПРИМЕНА

 

Члан 21.

Кодекс се истиче на огласној табли и објављује на интернет страници Јавног предузећа. 

Члан 22.

Запослени су дужни да се придржавају одредаба овог Кодекса.

Запослени су дужни да се упознају са овим Кодексом и да у писаној форми се изјасне да ће се придржавати његових одредби.

Повреда одредаба Кодекса од стране запослених представља основ за покретање поступка одговорности од стране директора Јавног предузећа у складу са Законом.

Члан 23.

Руководиоци су дужни да прате примену и поступају по представкама у вези са повредом одредаба овог Кодекса.

Руководиоци су дужни да једном годишње, а најкасније до 31. децембра текуће године поднесу извештај директору Јавног предузећа о примени правила овог Кодекса.

 

                                                                                                      Директор

                                                                                                                  

                                                                                                                   Томислав Бокан

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2019 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА