Делатност фирме

 

У оквиру делатности  Јавно предузеће обавља следеће стручне послове:
- израђује просторни план Града Новог Сада и просторне планове општина,
- израђује просторне планове подручја посебне намене,
- израђује урбанистичке планове за територију Града Новог Сада,
- израђује одлуке о изради планских докумената,
- израђује урбанистичке пројекте,
- израђује пројекте парцелације односно препарцелације,
- израђује пројекте парцелације и препарцелације у поступку исправке граница парцеле,
- обавља стручне послове по захтеву и за потребе Комисије за планове и извршава стручне послове које ова комисија из своје надлежности повери Јавном предузећу,
- прати и проучава појаве и промене у простору на територији Града Новог Сада,
- обавља аналитичко-студијске послове из области просторног и урбанистичког планирања и заштите животне средине,
- израђује стратешке процене утицаја планова на животну средину,
 

- обезбеђује обављање претходних радова за потребе припреме основа и пројеката од значаја за изградњу и уређење простора и насеља,
- прикупља, сређује, обрађује, чува и публикује податке од интереса за уређење простора и насеља и исте доставља органу Града Новог Сада надлежном за образовање и одржавање локалног информационог система планских докумената и стања у простору,
 

- на захтев надлежног органа Града Новог Сада израђује извештај, односно мишљење у поступку одређивања земљишта за редовну употребу објеката,
- на захтев надлежног органа Града Новог Сада израђује урбанистичке услове за локацијску дозволу,
- на захтев надлежног органа Града Новог Сада израђује информацију о локацији,
- на захтев надлежног органа Града Новог Сада израђује извештаје о чињеницама садржаним у урбанистичкој документацији за потребе издавања решења за одобрење извођења радова за које се не издаје грађевинска дозвола,
- израђује документацију по захтеву надлежног органа Града Новог Сада везану за могућност легализације објеката у складу са законом којим се уређује поступак легализације,
 

- обавља геодетске радове у инжењерско-техничкој области просторног планирања и урбанизма,
- израђује урбанистичке услове за постављање монтажних и других објеката и на јавним површинама,
- израђује уверења о намени земљишта и
- обавља друге стручне послове у вези са применом закона којим се уређује област планирања и изградње објеката.

 

Поред стручних послова Јавно предузеће пружа пословне и техничке услуге у области испитивања тржишта у урбаној изградњи и економске, организационе и технолошке услуге у урбанистичком и просторном планирању, пројектовању и урбаном развоју, без уписа у регистар привредних субјеката, као делатност која се уобичајено у мањем обиму обавља уз урбанистичко и просторно планирање и пројектовање.
Јавно предузеће може обављати стручне послове урбанистичког и просторног планирања и за друге кориснике уз претходно прибављену сагласност Градоначелника Града Новог Сада.
У оквиру своје делатности Јавно предузеће послује и сарађује са домаћим и страним научним и стручним организацијама и институцијама, привредним друштвима, као и правним и физичким лицима у земљи и иностранству, ради унапређивања обављања своје делатности и стицања добити.
 

Јавно предузеће се организује и послује тако, да своју делатност ради чијег обављања је основано, врши на начин којим се обезбеђује: првенствено, континуирано, уредно, стално и ефикасно задовољавање потреба Оснивача, јединство просторног и урбаног система на подручју на коме врши делатност, стабилност свог пословања, развој и усклађеност сопственог развоја са укупним привредним развојем, заштити и унапређивање добара од општег интереса и животне средине, уредно и квалитетно задовољавање потреба корисника својих услуга, самосталност предузећа и његова повезаност у привредном систему и под тим условима може пословати и на тржишту у земљи и иностранству.

 

Informator o radu

 

DWF Download


DWF VIEWER потребан за прегледање планова можете преузети овде

Важећи планови

Преглед важећих урбанистичких планова на територији града Новог Сада можете погледати овде

Упутство за преглед графичких докумената

Да бисте могли да имате у увид преглед важећих планова на територији Града Новог Сада, потребно је да имате инсталирану бар једну од следеће две компоненте...

Закони

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ, ©2024 СВА ПРАВА ЗАДРЖАНА